Pengertian Aqidah Dalam Islam Beserta Pembagiannya

Pengertian Aqidah Dalam Islam Beserta Pembagiannya

Aqidah dalam Islam adalah keyakinan yang kuat dan kokoh terhadap apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya, seperti rukun iman, rukun Islam, dan hal-hal ghaib. Aqidah juga merupakan dasar atau landasan bagi seorang Muslim dalam menjalankan ibadah dan akhlak. Aqidah harus bersumber dari Al-Quran dan hadits, serta tidak menyimpang dari ajaran para sahabat dan ulama salaf. Aqidah yang benar dan lurus disebut sebagai aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang merupakan aqidah mayoritas umat Islam.

Bidang Aqidah Islam

Aqidah Islam mencakup beberapa bidang, antara lain:

 1. Ilahiyat: Bidang ini membahas tentang sifat-sifat Allah, nama-nama Allah, tawhid, dan tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat.
 2. Nubuwwat: Bidang ini membahas tentang nabi dan rasul, kitab-kitab Allah, mukjizat, dan sunnah.
 3. Ruhaniyat: Bidang ini membahas tentang malaikat, jin, setan, ruh, dan barzakh.
 4. Sam'iyyat: Bidang ini membahas tentang hari akhir, hisab, surga, neraka, qada dan qadar, dan iman.

Tujuan Mempelajari Aqidah Islam

Mempelajari aqidah Islam memiliki beberapa tujuan, antara lain:

 • Meningkatkan ibadah kepada Allah Swt dengan ikhlas, taqwa, dan khusyu.
 • Menenangkan jiwa dengan berserah diri kepada Allah Swt dan berharap rahmat-Nya.
 • Meningkatkan amal baik dengan mengikuti sunnah Rasulullah saw dan menjauhi kemaksiatan.
 • Menegakkan agama dengan menyebarkan dakwah dan membela kebenaran.

Aqidah Islam juga memiliki beberapa keistimewaan, antara lain:

 • Bersumber dari wahyu Allah Swt yang murni dan sempurna, tanpa campur tangan manusia.
 • Menjelaskan hal-hal ghaib yang tidak bisa diketahui oleh akal manusia, seperti penciptaan alam semesta, kehidupan setelah kematian, dan takdir Allah Swt.
 • Jelas, mudah, dan terang, tanpa mengandung paradoks, ketidakjelasan, atau kebingungan.
 • Sesuai dengan fitrah manusia, yaitu mengakui adanya Tuhan yang esa, maha kuasa, dan maha pengasih.

Contoh aqidah Islam adalah:

 • Aku beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, hari akhir, dan qada dan qadar baik dan buruk.
 • Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah.
 • Aku beriman bahwa Allah adalah pencipta, pemelihara, dan pengatur segala sesuatu, dan tidak ada yang sama dengan-Nya.
 • Aku beriman bahwa nabi Muhammad adalah nabi dan rasul terakhir, yang membawa risalah Islam yang sempurna dan universal.
 • Aku beriman bahwa Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, dan tidak ada yang menyamainya.
 • Aku beriman bahwa malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya, yang senantiasa taat kepada Allah dan menjalankan perintah-Nya.
 • Aku beriman bahwa Allah telah menetapkan takdir bagi setiap makhluk-Nya, dan tidak ada yang bisa mengubahnya kecuali Allah.
 • Aku beriman bahwa Allah akan membangkitkan semua manusia dari kubur pada hari kiamat, dan akan menghisab amal perbuatan mereka, dan akan memberikan balasan surga atau neraka sesuai dengan keadilan-Nya.

Penyimpangan Aqidah

Penyimpangan aqidah adalah hal-hal yang bertentangan dengan aqidah Islam yang benar, seperti:

 • Ketidaktahuan akan aqidah yang shahih, sehingga mudah terpengaruh oleh ajaran sesat atau bid'ah.
 • Ghuluw (berlebih-lebihan) dalam memuji atau mencintai seseorang atau sesuatu, sehingga menyamakan atau mendekatkan mereka dengan Allah Swt.
 • Ghaflah (lalai) dalam mengamalkan aqidah, sehingga tidak menjaga ibadah, akhlak, dan syariat Islam.
 • Keengganan media pendidikan dan media informasi dalam menjalankan tugasnya untuk menyampaikan aqidah yang benar kepada masyarakat.

Macam macam Aqidah Islam

Macam-macam aqidah yang terkenal dalam sejarah Islam adalah:

 1. Aqidah Uluhiyah: Aqidah yang menekankan pada tauhid Allah Swt, dan menghindari syirik, bid'ah, dan khurafat. Aqidah ini diwakili oleh ulama seperti Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, dan Muhammad bin Abdul Wahhab.
 2. Aqidah Ruhaniyah: Aqidah yang menekankan pada pengalaman batiniah dan mistik dalam berhubungan dengan Allah Swt, dan menghindari kekakuan, fanatisme, dan ekstremisme. Aqidah ini diwakili oleh ulama seperti Al-Ghazali, Al-Hallaj, dan Jalaluddin Rumi.
 3. Aqidah Nubuwwah: Aqidah yang menekankan pada sunnah nabi Muhammad saw, dan menghindari bid'ah, taklid, dan taqlid. Aqidah ini diwakili oleh ulama seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Ahmad bin Hanbal.
 4. Aqidah Sam'iyyah: Aqidah yang menekankan pada hal-hal ghaib yang disampaikan oleh Allah Swt dan rasul-Nya, dan menghindari rasionalisme, skeptisisme, dan liberalisme. Aqidah ini diwakili oleh ulama seperti Abu Hasan Al-Asy'ari, Abu Manshur Al-Maturidi, dan Imam Al-Tahawi.

Cara menjaga aqidah adalah:

 • Menambah atau memperdalam ilmu tentang aqidah, dengan membaca, belajar, dan mengkaji sumber-sumber yang shahih dan terpercaya.
 • Selalu mencari ridha Allah Swt dalam segala hal, dengan berdoa, berdzikir, dan bersyukur.
 • Membiasakan perbuatan baik, dengan mengikuti sunnah Rasulullah saw dan menjauhi kemaksiatan.
 • Biasakan menghafal dan membaca serta mendengarkan Al-Quran, karena Al-Quran adalah sumber utama aqidah Islam.
 • Memajukan masjid, karena masjid adalah tempat ibadah, pendidikan, dan dakwah bagi umat Islam.

Semoga penjelasan ini bermanfaat untuk Anda. 

Source:

 1. Pengertian Aqidah: Tujuan, Keistimewaan, dan Contohnya - Gramedia.com. https://www.gramedia.com/literasi/aqidah/.
 2. Penjelasan Aqidah Islam: Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah - NU Online. https://islam.nu.or.id/ilmu-tauhid/penjelasan-aqidah-islam-aqidah-ahlussunnah-wal-jamaah-zKKq3.
 3. Pengertian Aqidah: Tujuan, Keistimewaan, dan Contohnya - Gramedia.com. https://www.gramedia.com/literasi/aqidah/.
 4. Penjelasan Aqidah Islam: Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah - NU Online. https://islam.nu.or.id/ilmu-tauhid/penjelasan-aqidah-islam-aqidah-ahlussunnah-wal-jamaah-zKKq3.
 5. Akidah Islam - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas. https://id.wikipedia.org/wiki/Akidah_Islam.

Posting Komentar

"Berkomentarlah dengan bijak dan sopan, mari kita budayakan bertutur kata yang baik dan saling menghormati. Mohon maaf bila komentar Anda yang tidak memenuhi kriteria tersebut akan saya hapus. Bila Anda ingin memberikan saran, kritik, masukan yang membangun, dan memberikan tambahan materi bila ada kekurangan pada artikel yang sedang dibahas dengan senang hati saya persilakan, terima kasih."